เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานผลความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มที่ 7 โดยมีนายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 สงขลา