เมื่อวันที่ 28มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานผลความก้าวหน้า ครั้งที่ 1โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มที่ 4 โดยมีนายสุพร เตไชยาวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ณห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17เชียงราย