เมื่อวันที่ 4เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยบูรพารายงานผลความก้าวหน้า ครั้งที่ 1โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มที่ 6 โดยมีนายโกสินทร์ พิทยะเวสด์สุนทรวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ณห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท