เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงานผลความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มที่ 3 โดยมีนายวิศว์รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ณห้องประชุมแขวงทางหลวงขนบทร้อยเอ็ด