ภาพบรรยกาศการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนพัฒนากรมทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน,  1 และ7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา