ภาพบรรยกาศการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนพัฒนากรมทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มที่ 8 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Businesses Center ชั้น 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี