ภาพบรรยกาศการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนพัฒนากรมทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มที่ 7 ในวันที่  2-4  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี