เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายงานผลความก้าวหน้า ครั้งที่ 1โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มที่ 2 โดยมีนายประศักดิ์ บัณฑุนาครองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ณห้องประชุม3ชั้น3อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท