กรมทางหลวงชนบท เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต่อระบบการคมนาคมทางถนน ซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เชื่อมโยง และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อให้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ โดยปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทมีโครงข่ายทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบระยะทางประมาณ 47,500 กิโลเมตร และมีสะพานที่ต้องดูแลประมาณ 8,000 แห่ง

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของโลกและประเทศไทย เช่น การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น กรมทางหลวงชนบทได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายเหล่านั้น โดยในปี พ.ศ. 2559 กรมทางหลวงชนบทได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2569 และแผนพัฒนาทางหลวงชนบทในพื้นที่ ซึ่งเป็นแผนแม่บทสู่การเปลี่ยนแปลง (Roadmap for Change) ของกรมทางหลวงชนบท โดยบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทจากสำนักส่วนกลางต่างๆ สำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบท ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับวิศวกรรมขนส่งและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการจากที่ปรึกษาประจำหน่วยงาน (In-house Consultants) ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อปรับแผนงานของกรมให้มีความสอดคล้องกับสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจได้อย่างยั่งยืน ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 กรมทางหลวงชนบทได้มีการจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานชั้นทาง เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้น เพื่อให้การวางแผนงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2561 กรมทางหลวงชนบทจะทำการคัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนมาศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการ

แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาความเหมาะสมของโครงการนั้น มีความซับซ้อนและต้องใช้ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญทางด้านด้านวิศวกรรมงานทางในการวิเคราะห์และจัดทำแผน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนดังกล่าวเป็นไปตามหลักวิชาการ และเพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวงชนบท จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย มาเป็นที่ปรึกษาประจำกรมทางหลวงชนบทในรูปแบบ In-house Consultant เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสายทางและปริมาณการจราจร การจัดลำดับความสำคัญ การออกแบบแนวความคิด (Conceptual Design) และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเบื้องต้น พร้อมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางทำงาน ซึ่งจะทำให้กรมทางหลวงชนบทได้โครงการยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่า ตั้งอยู่บนหลักวิชาการ เชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้สู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง รวมทั้งที่ปรึกษาจะดำเนินการการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและเรื่องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยงานทาง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค

วิสัยทัศน์ (Vision)

      “พัฒนาและดูแลรักษาโครงข่ายทางอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประชาชน”

พันธกิจ (Mission)

       “พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เชื่อมโยงและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อให้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล  ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น”

 ค่านิยม (Value)

     “เรียบง่าย ใช้เหตุผล ทำงานเป็นทีมที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวงชนบท 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
1) พัฒนาโครงข่ายชนบทเข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและใช้งานอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนทางหลวงท้องถิ่น

เพื่อความมั่นคงของประเทศ (Stability)

1) พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสู่พื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง
2) อำนวยความปลอดภัยงานทางบนโครงข่ายทางหลวงชนบท
3) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น
2) เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของประเทศ (Prosperity) 1) แก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางขนส่ง
2) พัฒนาสายทางเพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศด้านอุตสาหกรรม
3) พัฒนาสายทางเพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศด้านเกษตรกรรม
4) พัฒนาสายทางเพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศด้านท่องเที่ยว
5) พัฒนาสายทางเพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศด้านการค้าและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
6) พัฒนาสายทางเพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศด้านระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal)
3) บำรุงรักษาและเพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainability) 1) บำรุงรักษาทางและสะพานอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ
2) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอย (Function) ของสายทาง
3) บริหารจัดการด้านความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
4) พัฒนาองค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (High Performance Organization) 1) เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
3) พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานให้มีมาตรฐานระดับสากล
4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางหลวง บังคับใช้กฎหมายทางหลวง
6) การบริหารงานที่มีความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย